Ekstrakt z prośby o wpisanie do akt grodzkich dekretu komisji ze Zwolenia