Cennik usług

Ceny biletów za wstęp na ekspozycje stałe i czasowe Muzeum:

BILET NORMALNY BILET ULGOWY BILET RODZINNY 3+* BILET SPECJALNY**
15 zł 10 zł 5 zł 1 zł

* za okazaniem Karty Dużej Rodziny
** upoważnia do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum

W ceny biletów wliczona jest opłata za przewodnika.

 

W dni bezpłatnego wstępu do Muzeum dla grup zorganizowanych korzystających z usługi przewodnickiej obowiązują następujące opłaty:

GRUPA 10-20 OS. GRUPA 21-30 OS. GRUPA 31-40 OS. GRUPA 41-50 OS.
120 zł 180 zł 240 zł 300 zł

 

W Muzeum obowiązują dni bezpłatnego zwiedzania ekspozycji stałych i czasowych:
– sobota – od 1 września do 30 czerwca
– wtorek – od 1 lipca do 31 sierpnia

Zwiedzanie z przewodnikiem kościoła p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu – Nekropolii rodu Kochanowskich wyłącznie w dni powszednie. W weekendy i święta zwiedzanie we własnym zakresie.

Zwiedzanie dla grup zorganizowanych (od 10 osób) z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu rezerwacji telefonicznej: 48 676 48 72 lub e-mail: muzeum@muzeum.zwolen.pl.

Wyłączenia i ulgi

1. Zwolnienie z opłat za wstęp do Muzeum za okazaniem właściwych dokumentów przysługuje:
– osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
– pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
– członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
– posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
– dzieciom do lat 7;
– weteranom i weteranom poszkodowanym;
– innym osobom na podstawie indywidualnego zezwolenia Dyrektora Muzeum.

2. Bilety ulgowe przysługują po okazaniu stosownych dokumentów uprawniających do zniżki:
– uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, w tym będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
– uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zrejestrowanym w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, uczniom szkół europejskich, działających na podstawie Konwencji o statucie szkół europejskich, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
– osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
– nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
– nauczycielom szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nauczycielom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zrejestrowanym w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, nauczycielom uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
– osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
– kombatantom.

Ogólne zasady zwiedzania Muzeum***

 1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających: od 1 maja do 30 września, od wtorku do piątku w godz. 10.00-16.00, w sobotę i niedzielę w godz. 13.00-17.00, od 1 października do 30 kwietnia, od wtorku do soboty w godz. 9.00-15.00.
 2. Ostanie wejście zwiedzających do Muzeum odbywa się nie później niż pół godziny przed jego zamknięciem.
 3. Zwiedzających obowiązuje nabycie biletów wstępu.
 4. Zwiedzanie dla grup zorganizowanych (od 10 osób) z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu rezerwacji telefonicznej: 48 676 48 72 lub e-mail: muzeum@muzeum.zwolen.pl.
 5. Na terenie Muzeum Regionalnego w Zwoleniu i kościoła p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu – Nekropolii rodu Kochanowskich obowiązuje zakaz:
  1. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa – przewodnika osoby niepełnosprawnej);
  2. wstępu osobom nietrzeźwym i znajdujących się pod wpływem środków odurzających;
  3. wstępu osobom naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
  4. palenia tytoniu i środków odurzających;
  5. jedzenia i picia;
  6. dotykania eksponatów wystawowych;
  7. fotografowania z użyciem lampy błyskowej.
 6. W czasie mszy i nabożeństw zwiedzanie kościoła jest zabronione.
 7. Na terenie Muzeum i kościoła p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu – Nekropolii rodu Kochanowskich obowiązuje nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa.

 

***Zarządzenie nr 3/2024 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Zwoleniu z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie godziny wstępu i ogólnych zasad zwiedzania Muzeum Regionalnego w Zwoleniu i kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu – Nekropolii rodu Kochanowskich