Bilety i opłaty

Ceny biletów na ekspozycje stałe i czasowe oraz ceny usług przewodnickich w Muzeum, kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu – Nekropolii rodu Kochanowskich oraz na terenie miasta Zwolenia***

NORMALNY

ULGOWY

GRUPOWY

(od 10 osób)

RODZINNY
(do 5 osób)

SPECJALNY*

ROCZNY KARNET UCZNIOWSKI**

opłata za wstęp do Muzeum

5 zł

2,50 zł

2,50 zł
(od osoby)

2,50 zł
(od osoby)

1 zł

15 zł

opłata za wstęp do Muzeum oraz usługę przewodnicką po Muzeum
i kościele tzw. BILET ŁĄCZONY

10 zł

5 zł

5 zł
(od osoby)

3 zł
(od osoby)

*upoważnia do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum
*upoważnia do wejścia na wystawy czasowe i stałe z oprowadzaniem przewodnickim, odbycia jednej lekcji muzealnej oraz uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum; dostępny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu zwoleńskiego

Sobota jest dniem, w którym nie obowiązują płatne bilety wstępu na zwiedzanie ekspozycji stałych.

Oprowadzanie przewodnickie dla grup po ekspozycjach stałych i czasowych Muzeum (w soboty) oraz/lub kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu – Nekropolii rodu Kochanowskich:

<10 osób – 40 zł
10 – 20 osób – 80 zł
powyżej 20 osób – 120 zł

Oprowadzanie przewodnickie po Zwoleniu dla grup zorganizowanych (od 10 osób) – 2 zł od osoby.

Zwiedzanie dla grup zorganizowanych (od 10 osób) z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu rezerwacji telefonicznej: 48 676 48 72 lub e-mail: muzeum@muzeum.zwolen.pl.

 1. Zwolnienie z opłat za wstęp do Muzeum za okazaniem właściwych dokumentów przysługuje:
  1. dzieciom do lat 7;
  2. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
  3. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
  4. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
  5. przewodnikom miejskim i pilotom towarzyszącym wycieczkom,
  6. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
  7. członkom Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia;
  8. innym osobom na podstawie indywidualnego zezwolenia Dyrektora Muzeum;
 2. Bilety ulgowe przysługują po okazaniu stosownych dokumentów uprawniających do zniżki:
  1. uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, w tym będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  2. uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanym w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, uczniom szkół europejskich, działających na podstawie Konwencji o statucie szkół europejskich, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  3. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  4. nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
  5. nauczycielom szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nauczycielom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanym w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, nauczycielom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw i szkół europejskich, działających na podstawie Konwencji o statucie szkół europejskich, nauczającym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów języku polskim;
  6. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
  7. osobom legitymującym się kartą International Student Identity Card oraz kartą Euro26.
 3. Bilety ulgowe przysługują także po okazaniu stosownych dokumentów uprawniających do zniżki kombatantom i osobom represjonowanym w okresie wojennym i powojennym oraz weteranom działań poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Rodzinom posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny przysługuje zniżka w wysokości 70% biletu normalnego.

Regulamin zwiedzania Muzeum Regionalnego w Zwoleniu***

 1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających: od 1 IV do 31 X – od wtorku do piątku w godz. 9.00-17.00 , w soboty od 9.00-16.00, od 1 XI do 31 III – od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 16.00, w soboty 9.00 – 15.00 (zwiedzanie z przewodnikiem kościoła p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu – Nekropolii rodu Kochanowskich – w soboty wyłącznie do godziny 13.00). Ostatnie wejście zwiedzających do Muzeum odbywa się nie później niż na pół godziny przed jego zamknięciem.
 2. Zwiedzających obowiązuje nabycie biletów wstępu.
 3. Zwiedzanie dla grup zorganizowanych (od 10 osób) z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu rezerwacji telefonicznej: 48 676 48 72 lub e-mail: muzeum@muzeum.zwolen.pl.
 4. Na terenie Muzeum Regionalnego w Zwoleniu i kościoła p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu – Nekropolii rodu Kochanowskich obowiązuje zakaz:
  1. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa-przewodnika osoby niepełnosprawnej);
  2. wstępu osobom nietrzeźwym i znajdujących się pod wpływem środków odurzających;
  3. wstępu osobom naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
  4. palenia tytoniu i środków odurzających;
  5. jedzenia i picia;
  6. dotykania eksponatów wystawowych;
  7. fotografowania z użyciem lampy błyskowej.
 5. W czasie mszy i nabożeństw zwiedzanie kościoła jest zabronione.

*** Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Zwoleniu z dnia 7 stycznia 2020 r.