Cennik usług

Ceny biletów na ekspozycje stałe i czasowe oraz ceny usług przewodnickich w Muzeum, kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu – Nekropolii rodu Kochanowskich oraz na terenie miasta Zwolenia

BILET NORMALNY

BILET ULGOWY

BILET GRUPOWY (> 10 os.)

BILET RODZINNY (<5 os.)

BILET SPECJALNY*

ROCZNY KARNET UCZNIOWSKI**

WSTĘP

10 zł

5 zł


2,50 zł
(od osoby)

1 zł

15 zł

WSTĘP + OPROWADZANIE

20 zł

10 zł

12 zł

5 zł

*upoważnia do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum
**upoważnia do wejścia na wystawy czasowe i stałe z oprowadzaniem przewodnickim, odbycia jednej lekcji muzealnej oraz uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum; dostępny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu zwoleńskiego

W cenie biletu WSTĘP+OPROWADZANIE wliczona opłata za przewodnika.

W Muzeum obowiązują dni bezpłatnego zwiedzania ekspozycji stałych i czasowych:
– sobota – od 1 września do 30 czerwca
– wtorek – od 1 lipca do 31 sierpnia

W dni wolnego wstępu (sobota lub wtorek) oprowadzanie przewodnickie po ekspozycjach stałych i czasowych Muzeum oraz/lub kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu – Nekropolii rodu Kochanowskich:

1-5 osób – 50 zł
5-10 osób – 100 zł
10-20 osób – 150 zł
20-30 osób – 200 zł
30-40+ osób – 250 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem kościoła p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu – Nekropolii rodu Kochanowskich – w soboty wyłącznie do godziny 14.00, w niedziele pracownicy Muzeum nie świadczą usługi przewodnickiej w kościele.

Zwiedzanie dla grup zorganizowanych (od 10 osób) z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu rezerwacji telefonicznej: 48 676 48 72 lub e-mail: muzeum@muzeum.zwolen.pl.

Wyłączenia i ulgi

 1. Zwolnienie z opłat za wstęp do Muzeum za okazaniem właściwych dokumentów przysługuje:
  1. dzieciom do lat 7;
  2. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
  3. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
  4. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
  5. przewodnikom miejskim i pilotom towarzyszącym wycieczkom,
  6. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
  7. członkom Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia;
  8. innym osobom na podstawie indywidualnego zezwolenia Dyrektora Muzeum;
 2. Bilety ulgowe przysługują po okazaniu stosownych dokumentów uprawniających do zniżki:
  1. uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, w tym będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  2. uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanym w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, uczniom szkół europejskich, działających na podstawie Konwencji o statucie szkół europejskich, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  3. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  4. nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
  5. nauczycielom szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nauczycielom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanym w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, nauczycielom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw i szkół europejskich, działających na podstawie Konwencji o statucie szkół europejskich, nauczającym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów języku polskim;
  6. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
  7. osobom legitymującym się kartą International Student Identity Card oraz kartą Euro26.
 3. Bilety ulgowe przysługują także po okazaniu stosownych dokumentów uprawniających do zniżki kombatantom i osobom represjonowanym w okresie wojennym i powojennym oraz weteranom działań poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Rodzinom posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny przysługuje zniżka w wysokości 75% biletu normalnego.

Ogólne zasady zwiedzania Muzeum***

 1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających: od 1 maja do 30 września, od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-16.00, i od 1 października do 30 kwietnia, od wtorku do soboty w godz. 9.00-15.00.
 2. Ostanie wejście zwiedzających do Muzeum odbywa się nie później niż pół godziny przed jego zamknięciem.
 3. Zwiedzających obowiązuje nabycie biletów wstępu.
 4. Zwiedzanie dla grup zorganizowanych (od 10 osób) z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu rezerwacji telefonicznej: 48 676 48 72 lub e-mail: muzeum@muzeum.zwolen.pl.
 5. Na terenie Muzeum Regionalnego w Zwoleniu i kościoła p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu – Nekropolii rodu Kochanowskich obowiązuje zakaz:
  1. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa – przewodnika osoby niepełnosprawnej);
  2. wstępu osobom nietrzeźwym i znajdujących się pod wpływem środków odurzających;
  3. wstępu osobom naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
  4. palenia tytoniu i środków odurzających;
  5. jedzenia i picia;
  6. dotykania eksponatów wystawowych;
  7. fotografowania z użyciem lampy błyskowej.
 6. W czasie mszy i nabożeństw zwiedzanie kościoła jest zabronione.
 7. Na terenie Muzeum i kościoła p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu – Nekropolii rodu Kochanowskich obowiązuje nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa.

 

***Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Zwoleniu z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie godziny wstępu i ogólnych zasad zwiedzania Muzeum Regionalnego w Zwoleniu i kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu – Nekropolii rodu Kochanowskich