Spotkanie autorskie z prof. dr. hab. Dariuszem Chemperkiem „Rzeczpospolita Babińska”

09 kwietnia 2024 | Muzeum Regionalne w Zwoleniu Spotkanie

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu autorskim z prof. dr. hab. Dariuszem Chemperkiem (UMCS w Lublinie), poświęconym jego najnowszej publikacji pt. "Rzeczpospolita Babińska. Monografia staropolskich źródeł literackich".

Wydarzenie to stanowić będzie inaugurację cyklu spotkań realizowanych przez Muzeum Regionalne w Zwoleniu, skierowanych do miłośników epoki Renesansu oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi ustaleniami nauki na temat Złotego Wieku Rzeczypospolitej. W okresie tym Państwo Jagiellonów znajdowało się u szczytu swej potęgi, przyciągając i przyjmując z tolerancją przedstawicieli różnych wyznań i narodów oraz promieniując kulturą i nauką na tę część Europy.

Kilka słów o publikacji (od wydawcy):

Owiana legendą od ponad dwustu lat, założona w drugiej połowie XVI w. przez Stanisława Pszonkę i Piotra Kaszowskiego Rzeczpospolita Babińska była nieformalnym stowarzyszeniem, podejmującym za pomocą absurdu, groteski czy satyry krytykę urządzeń politycznych Pierwszej Rzeczypospolitej i zarazem tytułomanii szlachty, szerzej – jej obyczajowości. Swą siedzibę konfraternia miała w nieodległej od Lublina wsi Babin, w dworze Pszonków. Do stowarzyszenia – jeśli wierzyć przekazom z XVI i XVII w. – należeli m.in. Mikołaj Rej, Jan Kochanowski czy „wierszem smaczny” Mikołaj Sęp Szarzyński. Obecnie dysponujemy tzw. aktami Rzeczypospolitej Babińskiej zawierającymi 413 wpisów gości Pszonków, którzy przybywali do Babina w latach 1601-1677. Są wśród nich anegdoty i wiersze koryfeuszy kultury, jak Jan Andrzej Morsztyn, ale też wpisy setek przeciętnych czy zgoła nieznanych szlachciców i – co warto podkreślić – szlachcianek. Oparte zwykle na imposibiliach anegdoty, nowiny, erudycyjne informacje spisywane były przez szlachtę z całej Korony, od Prus Królewskich i Wielkopolski, po Kijowszczyznę. Dotyczą one zarówno wydarzeń historycznych (od czasów batoriańskich po rok 1677), jak i historii w mikroskali, rezonując ówczesną mentalność szlachty, przemiany jej obyczajowości w życiu prywatnym, społecznym i politycznym. Z tych powodów Urzędników babińskich rejestr stanowi bezcenną encyklopedię kultury szlacheckiej XVII w. i zarazem oryginalny „portret własny” szlachty epoki baroku.

Autor książki: prof. dr hab. Dariusz Chemperek – pracownik Katedry Historii Literatury Polskiej UMCS w Lublinie. Badacz literatury i piśmiennictwa protestantów w dawnej Polsce, kultury literackiej Lublina i Lubelszczyzny XVI i XVII wieku oraz literatury w Wielkim Księstwie Litewskim XVI-XVIII w. Autor monografii Umysł przecię z toru nie wybiega. O poezji medytacyjnej Daniela Naborowskiego (Lublin 1998), Poezja Jana Gawińskiego i kultura drugiej połowy XVII wieku (Lublin 2005) oraz licznych artykułów naukowych. Wydawca m.in. Z chłopki księżna. Historia wielkiej mistyfikacji z XVII wieku, Jan Gawiński Mowa ostatnia umierającej przez miecz Jadwigi z Kolbuszowa…, Wespazjan Kochowski Epitaphium inscriptum M.D. Domaszewska (Lublin 2000), Pamiątka rycerstwa sarmackiego i senatorów Obojga Narodów przy żałosnej śmierci Jana Karola Chodkiewicza. Ze zbiorów rękopiśmiennych poloników Archiwum Narodowego Szwecji Skoklostersamlingen (Warszawa 2006), Jan Gawiński Pieśni (Warszawa 2009), Zuzanna, tragedia z 13. rozdziału Księgi Daniela (Lublin 2017), Andreas Gryphius Piast (Warszawa 2019).

Tłumacz: dr hab. Paweł Madejski – pracownik Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej UMCS w Lublinie, historyk i filolog klasyczny. Badacz starożytnego Rzymu okresu Republiki, historii emocji i epigrafiki nowożytnej. Autor m.in. Pomiędzy robur animi a ritus barbarus: zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu (UMCS Lublin 2018).

Administratorem danych wydarzenia jest Muzeum Regionalne w Zwoleniu (adres: 26-700 Zwoleń ul Kardynała Wyszyńskiego 30; tel.: 48/6764872). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Pełna treść klauzuli znajduje się na stronie www.muzeum.zwolen.pl/polityka-prywatnosci/ lub w siedzibie Organizatora.
W trakcie wydarzenia będą wykonywane i publikowane zdjęcia oraz nagrywany film.